"Nekonečné možnosti..."
Business picture

ICF  Mezinárodní federace koučů

Na českém trhu se koučování zaměňuje i s jinými formami práce s lidmi, zejména s poradenství a s terapií. Koučování často nabízejí lidé, kteří neprošli řádným akreditovaným tréninkem koučovacích dovedností. Mj. proto je každý z našich koučů členem ICF International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů), největší organizace, která zaštiťuje kvalitu vzdělávacích programů ICF středisek po celém světě. Členstvím se dobrovolně přidružujeme k uvedenému mezinárodně uznávanému koučovacímu směru a k striktnímu dodržování daného etického kodexu této prestižní světové organizace.

Etický kodex
ICF International Coach Federation, Mezinárodní federace koučů

I. ICF filozofie koučinku

Mezinárodní federace koučů (ICF) podporuje takovou formu koučinku, která uznává klienta jako experta na jeho život a práci a věří, že každý klient je tvořivý, nápaditý a celistvý. Na tomto základě je kouč odpovědný:

  • · Objevit, objasnit a sladit se s tím, čeho chce klient dosáhnout.
  • · Povzbudit klientovo sebepoznání.
  • · Podpořit klienta v tvorbě řešení a strategií.
  • · Podporovat klienta nést odpovědnost za jeho kroky.

 II. ICF definice koučinku

Profesionální koučink je trvalý profesionální vztah, který podporuje lidi vytvářet mimořádné výsledky v jejich životech, kariérách, podnikání nebo organizacích. Procesem koučinku si klienti prohlubují schopnost učení se, zefektivňují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života. Na každém setkání si klient volí zaměření celého hovoru a kouč naslouchá a přispívá svými postřehy a otázkami. To přináší vyjasnění a porozumění situaci a pomáhá klientovi k akci. Koučink urychluje klientův pokrok zaměřením jeho pozornosti na dané téma a uvědoměním si jeho možnosti volby. Koučink se zaměřuje na analýzu klientova současného stavu, kam se snaží klient dostat a kde chce být v budoucnosti. Kouč uznává, že výsledky jsou věcí klientových záměrů, voleb a akcí podporovaných snahou kouče a jsou aplikací procesu koučování.

 Obecné zásady profesionálního koučování:

1. Budu se chovat v souladu s koučováním jako profesí a zdržím se jakéhokoliv jednání, které by narušilo veřejné mínění nebo přijetí koučování jako profese.
2. Budu ctít dohody, které ve svých vztazích vytvořím. Budu vytvářet jasné dohody s mými klienty, které mohou zahrnovat soukromí, zprávy o vývoji a další podrobnosti.
3. Budu respektovat snahy a přispění ostatních.
4. Budu respektovat výtvory a psaná díla ostatních při tvorbě mých vlastních materiálů a nebudu je prezentovat jako svoje vlastní.
5. Budu používat ICF členské kontaktní informace (emailové adresy, telefonní čísla) pouze ve významu autorizovaném ICF.

 III. Standardy ICF profesionálního vedení Profesionální jednání s klientem

1. Budu přiměřeně rozlišovat moji úroveň koučovacích schopností a nebudu zveličovat moji kvalifikaci, odbornou znalost a moji zkušenost jako kouče.
2. Budu se ujišťovat, že můj koučovaný klient rozumí podstatě koučování a pojmům koučovací dohody mezi námi.
3. Nebudu záměrně klamat nebo vytvářet falešné nároky na to, co můj klient získá od koučování nebo ode mne jako od svého kouče.
4. Nebudu dávat mým klientům nebo potencionálním klientům informace nebo rady, o kterých vím, že mohou být zavádějící nebo mimo rámec mých kompetencí.
5. Budu upozorňovat na skutečnost, že můj klient nemá nadále prospěch z našeho koučovacího vztahu a lépe by mu prospěl jiný kouč nebo jiný zdroj a zároveň budu povzbuzovat svého klienta ke změně.

 Soukromí a důvěrnost.
Budu respektovat důvěrnost informací o mém klientovi, s výjimkou případů odsouhlasených klientem, nebo pokud to nařizuje zákon.
1. Budu vyžadovat souhlas svých klientů pro zveřejnění jejich jmen jako klientů nebo referencí nebo jakoukoliv informaci, identifikující jakéhokoliv klienta.
2. Budu vyžadovat souhlas klienta pro zveřejnění informace další osobě, která mě nahrazuje.

 Konflikt zájmů
1. Budu se snažit předejít střetu mých zájmů a zájmů mého klienta.
2. Kdykoliv se objeví aktuální nebo potenciální střet zájmů, otevřeně tuto situaci proberu s klientem, s cílem stanovit, jak budeme s touto situací nakládat tak, aby co nejlépe prospěla mému klientovi.
3. Budu otevřeně komunikovat ohledně možné odměny ze strany třetí osoby, která může nastat, buď na základě doporučení, nebo rady ohledně mého klienta.

IV. ICF etický slib
Jako profesionální kouč uznávám a souhlasím, že budu ctít moje etické závazky vůči mým klientům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že dodržím pravidla ICF etického kodexu jednat s lidmi důstojně jako s nezávislými a rovnocennými lidskými bytostmi a budu naplňovat tyto standardy s klienty, které budu koučovat. Jestliže poruším jakoukoliv část tohoto etického kodexu, souhlasím, že ICF, podle svého výhradního práva, smí zrušit mé členství v ICF nebo moje ICF oprávnění.